Valenciano.

Temario de Oposiciones a Profesores de Enseñanza Secundaria para la especialidad de Valenciano.

 

Consta de los siguientes temas:

1.- Teoria de la comunicació. Funcions del llenguatge. El signe lingüístic. Sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics.

2.- La variació lingüística. Varietats i registres.

3.- El registre estàndard. El registre col·loquial.

4.- La llengua dels mitjans de comunicació. El llenguatge administratiu i jurídic. El llenguatge de la ciència i de la tècnica.

5.- Les varietats diatòpiques. Caracterització dels grups dialectals.

6.- Descripció i caracterització del valencià. Els subdialectes.

7.- La subagrupació romànica de la llengua. Història de la llengua fins al segle XV.

8.- Evolució de la llengua des del segle XV fins al segle XX.

9.- El procés de normativització de principis de segle. Les Normes de Castelló de 1932.

10.- Els estudis de filologia valenciana al llarg del segle XX.

11.- Lingüística i sociolingüística. La llengua com a fet social. Llengües en contacte: una constant en la història de la llengua.

12.- Llengua i societat en el domini lingüístic actual: àmbits d’ús, registres i actituds. Prejudicis lingüístics.

13.- Estatut jurídic actual de la llengua en el domini lingüístic. El procés de normalització i d’estandardització. Situació sociolingüística del valencià.

14.- Fonologia I. Sistema vocàlic. La síl·laba i els diftongs. Fenòmens de contacte vocàlic.

15.- Fonologia II. Sistema consonàntic. Fenòmens de contacte consonàntic.

16.- Les convencions de la llengua escrita. Ortografia. Puntuació i sintaxi. La distribució del text en l’espai.

17.- El pla morfosintàctic. L’oració: categories gramaticals, funcions sintàctiques i valors semàntics.

18.- El sintagma nominal. Estructura i funcions. Morfologia del substantiu i de l’adjectiu.

19.- Els determinants: l’article, els demostratius, els possessius, els numerals i els indefinits.

20.- Els pronoms personals forts. Els pronoms febles. Formes, funcions i combinacions.

21.- El sintagma verbal. Estructura. La complementació verbal.

22.- El verb. Morfologia verbal.

23.- La preposició, la conjunció, l’adverbi i les locucions adverbials.

24.- L’oració composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació.

25.- L’oració substantiva, l’oració de relatiu i l’oració adverbial.

26.- L’infinitiu, el gerundi i el participi. La negació.

27.- Semàntica i lexicologia. Lexemes i morfemes. Procediments per a la formació de paraules.

28.- Els camps semàntics i lèxics. Homonímia, hiperonímia, polisèmia, sinonímia i antonímia.

29.- El tractament de les habilitats lingüístiques I. El discurs oral. Comprensió i producció de textos orals.

30.- El tractament de les habilitats lingüístiques II. El discurs escrit. Comprensió i producció de textos escrits.

31.- La lingüística del text. El text com a unitat d’expressió i comprensió.

32.- Les propietats del text. Adequació, coherència, cohesió i estilística.

33.- Les tipologies textuals: tipus de textos.

34.- La literatura com a comunicació. El discurs literari.

35.- La narrativa. Els elements narratius.

36.- La poesia. Recursos de la funció poètica.

37.- El teatre o els gèneres dramàtics. Caracterització dels elements teatrals.

38.- Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes.

39.- Ramon Llull i el naixement de la prosa.

40.- La historiografia medieval. Les quatre grans cròniques.

41.- La prosa religiosa i moralitzant dels segles XIV i XV.

42.- Jaume Roig i l’anomenada “Escola Satírica Valenciana”.

43.- L’Humanisme. Bernat Metge i Antoni Canals.

44.- Ausiàs March i la lírica dels segles XIV i XV.

45.- Joan Roís de Corella. La valenciana prosa.

46.- Els llibres de cavallers. “Curial e Güelfa”.“Tirant lo Blanch”.

47.- El teatre medieval: el “Cant de la Sibil·la”.Les consuetes. “El misteri d’Elx”.

48.- La literatura popular fins al segle XX.

49.- El fet literari des del Segle d’Or fins a la Renaixença. Renaixement, Barroc, Neoclassicisme i Preromanticisme.

50.- El Romanticisme i la Renaixença. Pensament i evolució.

51.- La poesia del segle XIX.

52.- El teatre del segle XIX. Teatre romàntic i teatre popular.

53.- La narrativa del Romanticisme al Naturalisme.

54.- El Modernisme. Pensament i evolució.

55.- La poesia i el teatre modernista.

56.- La narrativa modernista.

57.- El Noucentisme. Pensament i evolució.

58.- La literatura dels noucentistes.

59.- La literatura d’avantguarda de principis del segle XX.

60.- El conte entre el Modernisme i 1939.

61.- La literatura valenciana des de principi de segle fins al 1939.

62.- El teatre des del Modernisme fins al 1939.

63.- La poesia de tradició simbolista i avantguardista. La literatura de l’exili.

64.- La novel·la psicològica.

65.- El periodisme al segle XX.

66.- El teatre a partir de 1939.

67.- La novel·la i el conte de postguerra.

68.- El realisme històric i la poesia social.

69.- La crítica, l’assaig i els llibres de memòries contemporanis.

70.- La literatura actual. La poesia, la narrativa i el teatre.

71.- Els gèneres principals de la literatura de masses: el relat d’aventures, la narració fantàstica i de terror, la novel·la policíaca i/o negra, la novel:la i el conte eròtics, de ciència-ficció, etc.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *